Zasady i regulamin

REGULAMIN „Koncert życzeń TV Regionalnej”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem programu pod nazwą „Koncert życzeń TV Regionalnej”,  emitowanego w sieci kablowej Vectra na programie TV Regionalna oraz na stronie internetowej www.telewizjazary.pl jest TV-REGIONALNA Sp. z o.o. z siedzibą 68-200 Żary ul. Broni Pancernej 6, zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2.Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży życzenia osobiście w siedzibie redakcji w Żarach przy ul. Broni Pancernej 6 bądź prześle życzenia drogą mailową na adres [email protected] lub tradycyjną pocztą na adres Organizatora.
3.Złożenie zamówienia na życzenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
4.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.


II. ZASADY ZAMAWIANIA ŻYCZEŃ

1. Zamówienie składane przez Zamawiającego powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres Zamawiającego,
- dane solenizanta, jubilata, osoby, do której adresowane są życzenia (imię i nazwisko oraz adres),
- oczekiwaną datę emisji życzeń,
- określenie okazji, z której składane są życzenia (rocznica urodzin, imieniny, rocznica ślubu, pierwsza komunia, itp.),
- treść życzeń (w przypadku braku podania treści życzeń Organizator zobowiązuje się do przygotowania stosownych życzeń w imieniu Zamawiającego),
- dane osób, które składają życzenia (córka z wnukami, mąż, syn z rodziną, itp.),
- tytuł dedykowanego utworu muzycznego, przy czym, jeśli to możliwe, prosimy o podanie przynajmniej dwóch, a najlepiej trzech tytułów preferowanych utworów z listy dostępnej na stronie internetowej www.telwizjazary.pl w zakładce „Koncert życzeń”.
2. Zamawiając życzenia za pośrednictwem TV Regionalnej oświadcza, że poinformował adresata życzeń o przekazaniu jego danych osobowych Organizatorowi i że ma zgodę adresata życzeń na ich wykorzystanie dla celów programu „Koncert życzeń TV Regionalnej”. Adresat życzeń ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych stosownie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak i polityki bezpieczeństwa w przedmiocie ochrony danych osobowych obowiązujących w TV-REGIONALNA.
3. Adresatem życzeń mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
4. Organizator nie odpowiada za treść wyemitowanych życzeń.
5. Zamawiający musi złożyć zamówienie nie później niż na 5 dni przed preferowaną datą emisji.
6. Zamawiający może zaproponować utwór z bazy muzycznej Organizatora, który będzie towarzyszył zamówionym życzeniom. Organizator zastrzega sobie jednak  prawo do ewentualnej zmiany wybranego utworu na inny. Na jeden wybrany utwór nie mogą przypadać mniej niż trzy życzenia.
7. Zamówienie na złożenie życzeń może dotyczyć tylko jednej okazji odnoszącej się do danej osoby bądź osób (np. rocznica ślubu, urodziny, imieniny, itp.). W przypadku podania przez Zamawiającego więcej niż jednej okazji do złożenia życzeń,  Organizator ma prawo do emisji wyłącznie jednych życzeń.
8.  Składanie życzeń odbywa się bezpłatnie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie wyłącznie tych życzeń, które nie odbiegają od norm powszechnie przyjętych oraz nie naruszają przepisów prawa i dobra osób trzecich.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek gramatycznych oraz stylistycznych (w tym skracania życzeń), nie ingerując jednocześnie w główną treść zamówienia.
11. O emisji życzeń w „Koncercie życzeń TV Regionalnej” decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Organizator nie ma obowiązku informować ani nadawców, ani adresatów życzeń o emisji programu, w którym będą nadawane zamówione życzenia.  
13. Reklamacje przyjmowane są do 14 dni roboczych od daty ukazania się życzeń w siedzibie Organizatora lub telefonicznie pod numerem 68 4700 714.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także do zawieszenia programu „Koncert życzeń TV Regionalnej” w każdym czasie i bez podania przyczyny.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.